crossroadlogo

about us button

chinese medicine

services button

news button

seminars button

cc publications

privacy statement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossroad Culture Privacy Statement

English version click here
U vindt deze privacy verklaring op onze website, die tevens als standaard-link toegevoegd aan al ons email verkeer
Crossroad Culture
Kvk registratienummer:34373935
P.Nieuwlandstraat 6c
1093 XP Amsterdam
Contactpersoon: Mariskastevens@gmail.com

Protocol op basis van de Algemene Verordening Gegevens (AVG/GDPR General Data Protection Regulation GDPR) 2018

Crossroad Culture gebruikt het volgende protocol ter bescherming van persoonsgegevens.
Indien u persoonlijk contact maakt met Crossroad Culture kunt u er op rekenen dat wij u persoonsgegevens en de inhoud van uw verzoek met volledige privacy beschermen.
Crossroad Culture verzameld in haar algemene werkzaamheid geen bijzondere persoonsgegevens.

  • Wij delen geen persoonsgegevens met anderen, met uitzondering van boekhoudkundige ondersteuning ten behoeve van jaarrekeningen. In dat geval zijn uw gegevens beschermd onder een privacy overeenkomst tussen Crossroad Culture en diens boekhouder.
  • Data m.b.t. factuurgegevens, koopopdrachten, contracten, samenwerkingsovereenkomsten en email-verkeer worden uitsluitend bewaard en/of gedeeld op basis van wettelijke verplichting, zoals vereist door uitvoering van de belastingwet

Wij bewaren uw persoonsgegevens voorts in een beveiligd dataprogramma dat volgens gangbare normen ontoegankelijk is voor derden. Hiertoe controleren wij onze bestanden eveneens regelmatig op eventuele technische onvolkomenheden.

Uitvoeringsovereenkomst
Bij bestelling van producten van Crossroad Culture gaan we uit van de adresgegevens van klanten nodig om de bestelde producten bij hen thuis te bezorgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met klanten na te kunnen komen. Het betreft met name  al onze producten zoals boeken, plaatsbewijzen voor bijeenkomsten en seminars georganiseerd door Crossroad Culture, verzoeken tot het verrichten van onderzoek, editing, auditing, begeleiding, tekstontwerp, adviesverzoeken en dergelijke.

Image materiaal tijdens conferenties, workshops en seminars:
Crossroad Culture streeft ernaar om uw privacy te beschermen. Ten behoeve van haar bedrijfsprofiel publiceert zij foto’s van bijenkomsten, seminars en workshops op een aantal platformen. Deze platformen betreffen nieuwsbrieven, journalistieke artikelen, Linked-In paginas, Facebook en (indien van toepassing) Youtube. Wanneer tijdens seminars en lezingen foto’s worden genomen zullen wij hier vooraf toestemming voor vragen. Voor het plaatsten van foto’s van activiteiten op onze website zullen wij eveneens toestemming vragen. Na afloop van de bijeenkomsten sturen wij de foto’s op en verzoeken u alsnog per email te bevestigen dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie op de platformen van Crossroad Culture. Mocht er per ongeluk toch een ongewenste beeltenis van u verschijnen zullen we deze op uw verzoek onmiddellijk verwijderen.

Business en real-time data verwerking:
Contact gegevens van visite kaartjes en uitwisselingscontacten: uiteraard staat de AVG niet het informele en belangrijke business naar business contacten in de weg. Ook daar beschermen we uw privacy. Indien u tijdens uitwisselingsevents uw visite kaartje geeft, zullen we uw gegevens met datum, evenement en de rede van uw aanbieding in een apart databestand opnemen, zodat u privacy ook daarin beschermd is. Wij streven ernaar u zo min mogelijk te belasten, mocht u echter per ongeluk toch ongewenste email marketing van ons ontvangen, laat u dit dan terstond weten, dan halen wij u onmiddellijk van de lijst af. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor follow-up e-mails na een evenement.
Introductie contacten
In het contactnetwerk van business naar business is het vaak gebruikelijk om partijen met elkaar in contact te brengen, op elkaars verzoek en om hen aan elkaar voor te stellen op basis van hun wederzijdse belangen. In dat geval zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd.

Wetenschappelijk onderzoek:
Indien u deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek van Crossroad Culture kunt u verzekerd zijn dat gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek door Crossroad Culture worden vertrouwelijk en niet tot de persoon/respondent herleidbaar worden verwerkt en blijven altijd anoniem gepresenteerd, tenzij u aangeeft dat bij publicatie u juist geprofileerd wilt worden. Crossroad Culture in onderzoek werkt met de antropologische ‘’uitgebreide case methode’’. Deze methode is gebaseerd op het verzamelen van een brede variëteit van verhalen die niet herleidbaar zijn naar personen/respondenten.

Privacy in onderzoek en training in opdracht van uw bedrijf of organisatie:
Bij alle onderzoek en/of trainingen (in-company en/of andere) in opdracht van bedrijven gelden de privacy bepalingen zoals deze contractueel neergelegd zijn in de algemene verkoopvoorwaarden. Deze zijn in gelijk de AVG en worden ook vastgelegd middels het verkoop contract. Data en gegevens van bedrijven worden ten alle tijden veilig bewaard of opgeslagen.

Uw persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met derden en u kunt u toestemming voor het bewaren ervan ten alle tijden intrekken.

back to the topp

English version: GDPR General Data Protection Regulation GDPR) 2018 protocol
Crossroad Culture Privacy Statement

Amsterdam Chamber of Commerce registration:34373935

Contactperson: mariskastevens@gmail.com

You find this privacy statement on our website. Its’ link is also imbedded in all our email traffic

Crossoroad Culture applies the following rules and protocols to protect your personal data:

If you contact Crossroad Culture you can be assured your personal data and the content of your request is fully secured . Crossroad Culture doe not collect any special personal data in its general activities.

  • We do not share personal data with third parties, with the exception of  our accountant in the administration of our required annual financial statement. Crossroad Culture has an equal privacy agreement with its accountant.
  • Data concerning invoices, contracts, purchase orders, agreements, and email traffic concerning these topics are exclusively saved based on the legal obligation in the execution of the Dutch tax law.

We save your personal data in a secured data program storage which is inaccessible by third parties according to general standards. We regularly also check our files for technical flaws and inabilities.

Implementation agreement
If you order any of our products we use the address data of our clients only for the purpose of delivery. These data are necessary to honor the terms of the agreement. These products concern books, tickets for meetings, seminars and workshops organized by Crossroad Culture, requests for advice, research, editing, auditing, text design and such.

Image material during conferences, workshops and seminars
Crossroad Culture aims to protect your privacy. In support of its company profile it publishes image material concerning its activities on various public platforms, like newsletter, journalistic articles, Linked-in Network pages, Facebook and (if applicable) YouTube. In these cases (material taken during seminars, workshops and meetings) we will ask your permission. After the meetings we will send relevant photographs and again ask your permission toe place them on our website. In case an unwanted image appears by accident Crossroad Culture will remove this upon your request immediately.

Business to Business data processing

Contact data concerning business cards and real time exchange of contact data: GDPR of course does not aim to prevent important informal and business to business exchange of contacts. There too we will however protect your privacy. If you present us with your business card during meetings, we will protect your date and register event, date of issuing and relevant casing in a separate archive under locking key. We strive to burden you as little as possible. If it so happens you receive an unwanted marketing, or announcement email, please let us know, you will be removed from our contact lists immediately.

Introducing contacts: In our network it is many times custom to introduce persons and businesses to each other for the benefit of both. In such cases we will ask permission for such an introduction beforehand.

Scientific research
If you participate in scientific research designed by Crossroad Culture you are ensured that all personal data cannot be traced to the respondents/persons and always are presented anonymized, unless you explicitly want to be profiled in publication. Crossroad Culture applies extended case method in research, which means it collects a wide variety of histories which cannot be traced back to persons/respondents.

Privacy in research and training as assigned by your company
All assignments for research and/or training workshop (both in company and other) assigned by companies are protected by the privacy provisions as determined by contract in the general terms of delivery. These are equal to the DGPR and are also determined by the sales agreement. Personal data from companies are at all times safely secured and are not shared with third parties.

back to the topp