crossroadlogo

 

Hieronder vindt u twee beschrijvingen. De eerste (A) betreft de leveringsvoorwaarden van open cusrussen, trainingen, workshops, incompany en/of maatwerk trainingen. De tweede (B) betreft de leveringsvoorwaarden voor onderzoek, consulatncy en rapportage. Leveringsvoorwaarden die gelden voor contracten en purchaseorders zijn per definitie contractueel geregeld. Voor alle contacten geldt in eerste instantie altijd de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Algemene leveringsvoorwaarden Open Cursussen, Workshops, In Company en /of maatwerk Trainingen Crossroad Culture A

General Terms of delivery Crossroad Culture English below

Algemene leveringsvoorwaarden onderzoek en consultancy B

A: Algemene leveringsvoorwaarden Open Cursussen, Workshops, In Company trainingen Crossroad Culture A

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten
Opdrachtnemer: Crossroad Culture
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Crossroad Culture met betrekking tot cursussen, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als artikel 3 lid 1 vermeld of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
Artikel 3 : Overeenkomst ter zake ‘in company’ cursus
1. Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij “Crossroad Culture”.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. “Crossroad Culture’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
Artikel 4: Prijzen van ‘in-company’ cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal niet inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. Alleen indien nadrukkelijk vermeld staat dat de dienst of het product is vrijgesteld van BTW, geldt de leveringsprijs  
Artikel 5: Betaling 
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt “Crossroad Culture’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, strevend voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van “Crossroad Culture’ of door middel van storting op een door ‘Crossroad Culture’ aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Crossroad Culture’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door “Crossroad Culture’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten. Uitsluitend in overleg met de opdrachtnemer kan worden afgeweken van deze regel.
Artikel 6:  Annulering open cursus, of In-Company training door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Annulering van In-Company en maatwerk trainingen na ondertekening van de opdrachtovereenkomst is niet mogelijk.
2. Bij annulering tot een week voor de eerste cursusdag wordt EUR 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) dagen voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

4: verhindering van de cursist
Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij ‘Crossroad Culture’ Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
Artikel 7: Annulering door “Crossroad Culture’
“Crossroad Culture’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. “Crossroad Culture’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt “Crossroad Culture’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Crossroad Culture is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘Crossroad Culture’ of de annulering van de cursusovereenkomst door 'Crossroad Culture’, tenzij aan ‘Crossroad Culture’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Çrossroad Culture’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
Artikel 9: Intellectuele eigendom 
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘Crossroad Culture’ voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘ Crossroad Culture’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
Artikel 10: Vervanging docent of trainer
‘Crossroad Culture’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
Artikel 11: Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van 'Crossroad Culture'. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijke zal plaatsvinden.
Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Crossroad Culture’en overeenkomsten tussen ‘Crossroad Culture’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

back to the topp

Algemene leveringsvoorwaarden onderzoek en consultancy B

1. Definities en toepasselijkheid
Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Crossroad Culture wordt gesloten.
Diensten: Hieronder vallen, wetenschappelijk onderzoek, bemiddeling, rapportering en samenhangende diensten waarvoor Crossroad Culture wordt gecontracteerd.
Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van diensten door Crossroad Culture.
Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Crossroad Culture gesloten overeenkomsten.
2. Grondslag offertes
Offertes van Crossroad Culture zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Offertes dienen schriftelijk bevestigd te worden. Ingeval de opdrachtgever dit nalaat, en er desondanks mee instemt dat Crossroad Culture een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Crossroad Culture zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Crossroad Culture nodig heeft. Dit geldt ook voor de medewerking van verantwoordelijke personen van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Crossroad Culture betrokken (zullen) zijn.
4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Crossroad Culture geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Indien Crossroad Culture gevraagd wordt door de opdrachtgever om een begroting voor kosten van derden op te stellen, dan zal deze begroting slechts een indicatief karakter hebben. Desgewenst kan Crossroad Culture namens de opdrachtgever offertes opvragen. Indien niet anders wordt afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van het volbrengen van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Crossroad Culture, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien Crossroad Culture volgens uitdrukkelijke afspraak en voor eigen risico en rekening goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan is Crossroad Culture niet aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen van deze toeleveranciers, en de directe of indirecte schade die deze derde partij veroorzaakt aan de opdracht dan wel opdrachtgever.
5. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reis uren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Crossroad Culture noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
6. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, worden volgens de in de opdracht gespecificeerde termijnen bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Crossroad Culture met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Crossroad Culture de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien Crossroad Culture door het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door Crossroad Culture gehanteerde tarieven.
8. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Crossroad Culture en de opdrachtgever worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Crossroad Culture verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Crossroad Culture kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze beslaat – tenzij anders is overeengekomen in de offerte - de laatste betaaltermijn incl. nog resterende kosten, en wordt aan het einde van het adviestraject in rekening gebracht. Indien niet binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan door de opdrachtgever wordt gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Crossroad Culture vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gehanteerde dan wel het geplande termijn-declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Ook in geval (delen van) een verstrekte opdracht door opdrachtgever voor langere tijd, d.w.z. ver buiten de afgesproken doorlooptijd om, wordt opgeschort, geldt dat Crossroad Culture recht laten gelden op een compensatie, welke echter maximaal de helft van het tot dan toe gehanteerde termijnbedrag zal kunnen bedragen. Tevens kan Crossroad Culture de overeenkomst met onmiddellijke ingang laten beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
10. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in een schriftelijk stuk of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Crossroad Culture. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Crossroad Culture. De opdrachtgever heeft in principe het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en met uitzondering van als ‘strikt vertrouwelijk’ te bestempelen informatie. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Alle rapporten, verslagen en adviezen zullen onverkort het logo, het copyright en de naam van Crossroad Culture En gemachtigde schrijver dragen.
11. Vertrouwelijkheid
Crossroad Culture is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Crossroad Culture zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Crossroad Culture aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Crossroad Culture, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
12. Aansprakelijkheid
Crossroad Culture is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, direct noch indirect, daaronder begrijpende schade wegens gederfde omzet of winst. Indien opdrachtgever Crossroad Culture desondanks aansprakelijk stelt, is deze beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Crossroad Culture voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin vervallen 6 maanden na het afronden van de opdracht. Crossroad Culture kan bij zijn activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Crossroad Culture weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Crossroad Culture kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Crossroad Culture of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Crossroad Culture.
13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Crossroad Culture en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Crossroad Culture is gevestigd.

back to the topp

ENGLISH Version

General terms of delivery Workshops  and/or InCompany training Crossroad Culture
1: Definitions
Assignor : Persons or company who place the order.
Participant: natural person participating in the workshop or training.
Assignment executor: Crossroad Culture
Workshop or training:  training, workshop, coaching, counseling or any other meeting aiming to enhance and transfer knowledge or capacities
General terms: These general terms of delivery.
2. Applicability:
Paragraph 1: These general terms are applicable to any estimates, general offers, legal agreements and such as presented by Crossroad Culture concerning training workshops, InCompany trainings uncovered by any other estimates or general, whether or not they have been in conjunction with other previously presented estimates or agreements.
Paragraph 2: Changes or additional terms will on these general terms will have to be explicitly confirmed by the executer Crossroad Culture in writing or by electronic mail.
Paragraph 3: Registration as implied by and/or order confirmation implies the general applicability and acceptation of these terms of delivery.
3: Prizes concerning ‘in-company’ training workshops
Paragraph 1: The prizes mentioned in the estimate from Crossroad Culture are valid for the duration of the estimate which is 30 days.
Paragraph 2: The prizes mentioned in the estimate do not include course material, unless explicitly mentioned otherwise.
Paragraph 3: All prizes are exclusive V.A.T. and will be charged including  V.A.T. except for service explicitly untaxed.
5: Payment
Paragraph 1: After confirmation of the order as mentioned in paragraph 3 or acceptation of the estimate as mentioned in paragraph 4 Crossroad Culture will send an invoice with concern to the assigner.
Paragraph 2: Payment by the assigner will need to be completed within 14 days after the date of the invoice, aiming before the start of the first day of the workshop, without any rights for discounts at the location of Crossroad Culture or by electronic payment on the assigned bank account by Crossroad Culture, unless explicitly stated otherwise by Crossroad Culture.
Paragraph 3.If the assigner does not pay within the within the term mentioned in sub-paragraph 2 by law he will be considered deficient. The interest on delayed payment will be 1 % per month on the total outstanding amount mentioned in the invoice, in which part of a month is considered as an entire month.
Paragraph 4. In case of delayed payment the assigner will be held responsible for the judicial and extrajudicial costs made by Crossroad Culture concerning legal fees, summation, lawyers. For extrajudicial fees 15% of the outstanding amount will be claimed by Crossroad Culture.
Paragraph 5. If the invoice has not been received by Crossroad Culture before the start of the workshop training, the participants are not entitled to follow the workshop, without releasing the assigner from its obligation for payment of the full prize for courses plus the consequential extra costs this has created for “Crossroad Culture’. Only explicit y in agreement with Crossroad Culture can this agreement be altered.
6: Cancellation of the training workshop by the assigner
Paragraph 1: Cancellation of the training workshop by the assigner  of the agreement is only possible one week before that start of the workshop training. In case of tailor made workshops cancellation is only possible 6 weeks in advance, with payment for the development costs of the workshop.
Paragraph 2: In case of cancelation of the agreement concerning regular workshops one week before the first day of the workshop training 25 € (not including V.A.T.)  per participant will be charged. In case of cancelation within one week before the first day of the workshop training 50% of the entire amount for the trainings workshop will be charged as cancelation fee. Cancellation of the agreement within 2 days of the first day of the workshop the entire amount for the trainings workshop will be charged as cancelation fee and the assigner is not entitled to any restitution of the amount paid as such far.
Paragraph 3. Cancelation of the agreement after the start of the workshop training is not possible.
Paragraph 4: Cancelation by the participant: If a participant is unable to attend the workshop, replacement by another participant is granted, provided such replacement has been aforementioned to Crossroad Culture in advance. For this replacement no extra costs will be charged.
7: Cancelation by Crossroad Culture:
Crossroad Culture maintains the right to cancel the workshop training until  ultimately 3 days before the first day of the training workshop. The assigner will be notified immediately and Crossroad Culture will restitute the total amount paid by the assigner up until the date of cancelation. If possible Crossroad Culture will offer an alternative. If the assigner agrees to accept this alternative no payments will be restituted.
8: Liability
Paragraph 1. Crossroad Culture is not liable for any damages caused or related to participation to the workshop trainings by ‘Crossroad Culture’ or for cancelation of the agreement by Crossroad Culture’, unless ‘Crossroad Culture’ be blamed for and intentional gross negligence.
Paragraph 2. In case Crossroad Culture’ can, at any time, be held responsible for damage, reimbursement will be limited to the maximal amount mentioned in the invoice
Paragraph 3. Indirect damage will not be reimbursed.
9: Intellectual property
Paragraph 1. With exception of assessment material, the provided course material will become property of the assigner. The intellectual property rights with concern to the workshop training, the workshop material and any other workshop material will be reserved by ‘Crossroad Culture’. Paragraph 2. Without explicitly written permission the assigner is not allowed to publish, exploit or multiply any of the data, and or parts, or summaries of the provided course material
10: replacement of a teacher or trainer
‘Crossroad Culture’ is at all times entitled to replace a trainer of teacher assigned to execute of the training with another trainer or teacher.
11: Reclamations
Paragraph 1. In case of reclamation, the assigner will have to state its claim with concern to the agreement in writing ultimately 8 days after the execution of the course agreement in writing, addressed to the director of  'Crossroad Culture'. Written request for reclamations will be followed by a written reaction from Crossroad Culture.
Paragraph 2. Reclamations with concern to the invoice will have to be delivered in the same manner as those described in 11.1, 8 days after the date of the invoice, after which written handling by Crossroad Culture will take place.
12: Applicable laws
Paragraph 1. All estimates, general offerings, judicial actions and such following the general terms of delivery by ‘Crossroad Culture’ and agreements between ‘Crossroad Culture’ and the assigner are consolidated under the Dutch law.
Paragraph 2. All conflicts  rising between the parties as a result of general offerings, judicial actions and such following the general terms of delivery by ‘Crossroad Culture’ and agreements between ‘Crossroad Culture’ and the assigner will be deposited with the judicial court of Amsterdam, unless the law prescribes otherwise.

back to the topp

www.crossroadculture.com
tel. The Netherlands: 31-20-6921400/ 31-613081459
Email: mariska@bluewaterdragon.com

about us button

services button

news button

seminars button

publications

privacy statement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 Crossroad Culture